fbpx
LIBRARY
Handbooks

Dạy học STEM ở Đông Nam Á

Sổ tay dành cho các nhà giáo dục 

Điểm mạnh của Giáo dục STEM liên ngành nằm ở khả năng gắn kết các khái niệm từ các lĩnh vực với nhau để hình thành sáng tạo hiệp lực, thông qua quy trình học dựa vào vấn đề để hình thành cho các em học sinh các phẩm chất khéo léo, làm việc nhóm và khả năng hồi phục.

Tuy nhiên, các nhà giáo dục thường cảm thấy bế tắc khi tích hợp Giáo dục STEM vào lớp học và nhiều người còn cho rằng điều đó là không thể khi cặp đôi nhiệm vụ khó khăn để giữ cho các em học sinh tập trung và đến trường học trong suốt thời gian học từ xa và học tích hợp.

Cuốn sổ tay này đề cập đến một số cách tường minh và đã được thử nghiệm mà các nhà giáo dục trong khu vực đã sử dụng các khái niệm và lý thuyết STEM để mang các bài học STEM vào trong cuộc sống thậm chí khi học từ xa và học tích hợp vẫn còn là hiện thực dài hạn cho nhiều người học. Các kinh nghiệm và các chiến lược được phác thảo trong cuốn sổ tay này có thể khuyến khích các nhà giáo dục một cách hữu ích để thực hiện Giáo dục STEM, chủ yếu tập trung vào:

  • Các khung thiết kế bài học STEM
  • Tạo hoạt động dạy và học STEM phù hợp
  • Tích hợp Nghệ thuật vào STEM
  • Xây dựng đội ngũ giáo viên STEM như những nhà lãnh đạo
  • Kiến tạo các cộng đồng STEM và các lộ trình thực hiện

Join our mailing list

Stay updated on all the latest news and events

Mr Ho Swee Huat

Mr Ho Swee Huat is the Founder and Managing Director of Abacus Assets Advisors Pte Ltd. Before starting the company, he had an established career in the banking industry, with 20 years of experience in Singapore, Hong Kong and New York.

He was an Independent Director and Chairman of the Audit Committee of CapitaCommercial Trust Management LTD from 2004 to 2013.

He is the current Chairman of Autism Association (Singapore) which he co-founded with a group of parents in 1992. He is also Vice-Chairman of Eden School, a special school for children with autism.

Mr Ho holds a Master’s degree from the London School of Economics and Political Science, and a Liberal Arts degree in Economics from Hamilton College, USA.

He has been a member of the Board of the Foundation since its incorporation.